Archiwum kategorii: KADRA

KADRA

jagiello

FZJOTERAPEUTA, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Wykształcenie: mgr fizjoterapii, mgr pedagogiki opiekuńczo- resocjalizacyjnej

Kursy i szkolenia:

 • kurs terapii neurorozwojowej NDT-Bobath dla dzieci
 • kurs terapii w kombinezonach Dunag
 • kurs I st. neurobiologicznych podstaw integracji sensorycznej
 • kurs II st. diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej
 • kurs Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne poziom I
 • szkolenie dotyczące wczesnej interwencji w zapobieganiu rozwojowi niepełnosprawności u dzieci z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym

Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

madejTERAPEUTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

dzieci z niepełnosprawnością złożoną,

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, HIPOTERAPEUTA

Wykształcenie: mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących w tym z niepełnosprawnością złożoną.

Kursy i szkolenia:

 • kurs I st. w zakresie teorii i terapii integracji sensorycznej,
 • kurs II st. diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • kurs doskonalący: diagnoza i terapia integracji sensorycznej małego dziecka,
 • instruktor rekreacji ruchowej specjalizacja: hipoterapia,
 • Konstrukcja indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego w oparciu o diagnozę profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12 lat
 • diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12 lat
 • wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem Metody Castillo Moralesa
 • autyzm wczesnodziecięcy

Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

gobbachPEDAGOG SPECJALNY, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Wykształcenie: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz wychowanie przedszkolne (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 2009)

Kursy i szkolenia:

 • terapia integracji sensorycznej (PSTIS, Warszawa 2009)
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, 2006

Posiada 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Monika_KarkowskaOLIGOFRENOPEDAGOG, PEDAGOG KOREKCYJNY, SOCJOTERAPEUTA,TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KYNOTERAPEUTA

 

Wykształcenie: mgr pedagogiki korekcyjnej- oligofrenopedagog.

Kursy i szkolenia:

• I-II-III STOPIEŃ METODY BEHAWIORALNEJ
• AKTYWNOŚĆ MUZYCZNO-RUCHOWA BATII STRUSS- I STOPIEŃ
• MAKATON-PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI- POZIOM I
• MAKATON –PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI –ZABAWY
• DOKUMENTACJA I REALIZACJA WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W 15 OBSZARACH
UMIEJĘTNOŚCI
• DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I TERAPEUTYCZNE WOBEC UCZNIA Z ZESPOŁEM ASPERGERA
• ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – I
STOPIEŃ
• ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH –
II STOPIEŃ
• UCZEŃ TRUDNY –JAK WSPIERAĆ JEGO AKTYWNOŚĆ SZKOLNĄ
• PRACA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA Z DZIECKIEM UPOŚLEDZONYM W STOPNIU
GŁĘBOKIM
• WYCHOWANIE FIZYCZNE OSÓB Z AUTYZMEM ORAZ ZNACZNYM I GŁĘBOKIM UPOŚLEDZENIEM
UMYSŁOWYM
• TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM
• PEDAGOGIKA ZABAWY W PRACY Z OSOBAMI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM –CZ.I

Posiada 16 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

PEDAGOG, TERAPEUTAfota

Wykształcenie:  mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe z terapii pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej, studium treningu psychologicznego, studium psychologii sądowej, liceum medyczne

Kursy i szkolenia:

 • Akredytowany Kurs Psychoterapii PTP
 • Szkoła Rodziców i Wychowawców
 • Animator zabawy i czasu wolnego
 • Edukacja środowiskowa i praca socjalna
 • Podstawy arteterapii i treningu twórczości
 • Nowe możliwości w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Pedagogika zabawy
 • Bajkoterapia
 • Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
 • Autyzm – diagnoza, terapia i edukacja
 • PRIDE- rodzinna opieka zastępcza/adopcja

12 lat doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem, schizofrenią, FAS, zaburzeniami zachowania

PSYCHOLOG

Wykształcenie: mgr psychologii, podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Języka Migowego I stopnia dla Pracowników Służb Społecznych
 • Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy
 • Bajkoterapia – szkolenie
 • Eurotrener – szkolenie z zakresu umiejętności trenerskich
 • Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

NEUROLOGOPEDA, PEDAGOGRenata_Tomaszuk

Wykształcenie: mgr pedagogiki, studia podyplomowe: logopedia, podyplomowe studium neurologopedii

Kursy i szkolenia:

 • Wykorzystywanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I
 • Terapia Taktylna
 • Zdrowie nauczyciela. Dykcja, emisja głosu i mowa ciała
 • Integracja Odruchów Twarzy wg metody dr S.Masgutowej
 • Instruktorski kurs Masaży Shantala

Kurs Języka Migowego I, II i III stopnia dla Pracowników Służb Społecznych

OLIGOFRENOPEDAGOG, TYFLOPEDAGOG, PEDAGOG SPECJALNYjanas

Wykształcenie: Pedagogika specjalna – Specjalizacja: Oligofrenopedagogika

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Kursy kwalifikacyjne:

 • terapeuta zajęciowy
 • tyflopedagogika
 • metoda Denisona – gimnastyka mózgu
 • anatomia i patofizjologia oka
 • terapia niedowidzenia jednostronnego i obustronnego

TERAPEUTA SI,  OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL 15050188_1315627405148057_656219431_nZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Studia:

 • studia magisterskie 5 – letnie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe:

 • Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika
 • Terapia Pedagogiczna

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Terapeuta SI

Ważniejsze kursy:

 • „Terapia reki”

Warsztaty:

 • Przygotowanie do nauki pisania w przedszkolu
 • „ Uczeń trudny – jak wspierać jego aktywność szkolną”
 • „ Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”
 • „Aktywność muzyczno- ruchowa dzieci wg. metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Szkolenia:

 • Stosowana Analiza Zachowania „Redukowanie i zmiana zachowań trudnych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i intelektualną niepełnosprawnością
 • MAKATON
 • „Zespół Aspergera między autyzmem a ADHD” praca z uczniem z zespołem Aspergera
 • „ Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i wobec dzieci”
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – I i II stopień”
 • „ Metody edukacji i terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami”
 • „Terapia dzieci z autyzmem”

Wykształcenie: MGR FIZJOTERAPII

Kursy i szkolenia:

 • kurs terapii neurorozwojowej NDT-Bobath dla dzieci
 • trójpłaszczyznowej manulanej terapii stóp u dzieci
 • kinesiology taping
 •  FMS (trening funkcjonalny)
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju wg C. Moralesa
 • Nowoczesne metody wspierania terapii u dzieci
 • kurs Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne poziom I

MGR PEDAGOGIKI REWALIDACYJNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, TERAPEUTA SI, TERAPEUTA RĘKI

STUDIA:

 • licencjat : pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
 • magister: pedagogika rewalidacyjna specjalność oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe: Studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: Terapia Pedagogiczna

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Kurs I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.
 • Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I stopień”
 • Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – II stopień”
 • Szkolenie „Metoda dobrego startu w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo”
 • Szkolenie „Zespół Aspergera między autyzmem a ADHD” praca z uczniem z zespołem Aspergera
 • Szkolenie „Terapia dzieci z autyzmem”
 • Szkolenie „ Wychowanie fizyczne osób z autyzmem oraz znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania „Redukowanie i zmiana zachowań trudnych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i intelektualną niepełnosprawnością
 • Szkolenie MAKATON I stopień
 • Szkolenie MAKATON II stopień
 • Szkolenie MAKATON III stopień
 • szkolenie Metodyka w MAKATONIE
 • kurs doskonalący „Aktywność muzyczno- ruchowa dzieci wg. metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Szkolenie „Muzyczna pedagogika zabawy”
 • Kurs z zakresu pierwszej pomocy podstawowych zabiegów resuscytacji oraz podstawy ewakuacji osób poszkodowanych
 • kurs  „Terapia ręki”

 Ważniejsze warsztaty:

 • Warsztat metodyczny KLANZY „W trzy dni dookoła świata- pedagogika zabawy
  w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym”
 • Warsztaty KLANZY „ Uczeń trudny- jak wspierać jego aktywność szkolną”
 • Warsztaty KLANZY „ Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”
 • Warsztaty „ Uczyć inaczej w edukacji wczesnoszkolnej”
 • Warsztaty „ Przygotowanie do nauki pisania w przedszkolu”
 • Warsztaty „ Wstęp do sensoplastyki”

TYFLOPEDAGOG, PEDAGOG15033666_1315634928480638_693300955_n

US studia: mgr filologia hiszpańska oraz studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne, ośrodek Helios
Studia podyplomowe: tyflopedagogika oraz rozpoczęta oligofrenopedagogika.
Ukończone kursy: arteterapia-twórczość wspomagająca rozwój oraz metoda dobrego startu w pracy z uczniem upośledzonych umysłowo.
Szkolenie: uczeń trudny – jak wspierać jego aktywność szkolną i sensomotoryczną, terapia widzenia
Staz pracy 8 lat pracy z dziećmi w tym w ZSP w klasach integracyjnych
OLIGOFRENOPEDAGOG,TYFLOPEDAGOGMagda_Malok
studia podyplomowe z zakresu SAZ

Kynoterapeuta (dogoterapeuta), pracuje z dwoma certyfikowanymi psami Bajtlem i Frelą

 

 

FIZJOTERAPEUTAAntosz

Wykształcenie : mgr fizjoterapii

Kursy:

 • Zniekształcenie statyczne ciała u dzieci i młodzieży
 • neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno- motorycznymi …
 • diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi
 • diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
 • kurs podstawowy PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • Metoda Barbary Zukunft-Huber.
  Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych
 • Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia przed rozwojem deformacji narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego

LOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG

Wykształcenie: mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: logopedia

Kursy i szkolenia:

 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” – stopień I , II , III , IV
 • Makaton- program rozwoju komunikacji – poziom I
 • Makaton – zabawy z gestem , muzyką i symbolem
 • Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym – Klanza cz.
 • Terapia dzieci z autyzmem
 • Muzyczna pedagogika zabawy

Posiada 13-letnie doświadczenie w pracy jako pedagog specjalny i 6-letnie doświadczenie pracy jako logopeda.